Настоящите Условия за Ползване са последно обновени на 7 Май 2021.

 

Всяко лице, наричано за краткост „потребител“, получило достъп до уеб сайт с адрес https://www.nahuatl-adventurer.com, наричан по-нататък „сайт“, и до информацията и услугите в него, наричани за краткост „Съдържание“, което предлага авторът на „Блогът на Nahuatl“, наричан по-долу „Автор “, се съгласява и приема следните Общи условия за ползване.

 

Потребителят, използващ този сайт, се задължава да спазва тези Общи условия, както и всички разпоредби на българското и международното законодателство. При несъгласие с общите условия Потребителят е длъжен да преустанови незабавно ползването на сайта. Авторът не носи отговорност, ако потребителят не се е запознал с настоящите условия.

Услугите, налични на сайтa, са за лица над 16 години. Авторът не събира или използва данни, изпратени от непълнолетни.

 

 

  1. ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на уеб сайта

 

Потребителя има неизключително право, което не може да се преотстъпва или прехвърля, да използва Съдържанието на Сайта единствено за целите на използването на Сайта в съответствие с настоящите Условия за ползване.

 

1.1. Потребителят има право да използва този сайт, както информацията и материалите, съдържащи се в него, само за позволени от закона цели, без да накърнява правата и да ограничава достъпа до този сайт на трета страна.

1.2. Ползването на сайта е по инициатива, желание и за сметка на Потребителя, при спазване ограниченията в ЗАПСП в полза на титуляря на авторското право – Блогът на Nahuatl или трета страна.

1.3. Потребителят има право да разглежда, съхранява, копира и отпечатва материалите от този сайт единствено за лична употреба с цел да се информира за съдържанието и услугите, предлагани от Автора, и/или да възлага поръчки или иска оферти относно услугите в сайта.

1.4. На потребителя е забранено следното:

1.4.1. Да променя, копира, възпроизвежда (цялостно или частично), публикува, изпраща (по какъвто и да е начин), заема, продава, създава вторични материали на базата на съдържанието в сайта, да използва с търговска цел или да разпространява по какъвто и да е друг начин никакъв елемент от съдържанието на този сайт, без предварително писмено разрешение от Автора. Без такова разрешение не се разрешава никакво използване на съдържанието в друг сайт или електронна среда с каквато и да е цел.

1.4.2. Да използва неправомерно сайта или съдържанието в него (в т.ч., но не само, изпращане или предаване на материали със заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, обидно, нарушаващо конкуренцията, оклеветяващо, неприлично, порнографско или друг вид незаконно съдържание или каквито и да са материали, които представляват или подбуждат поведение, което може да бъде квалифицирано като престъпление, да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин да наруши законите на Република България).

1.4.3. Изрично не се разрешава използването на какъвто и да е софтуер или устройства с цел достъп и масово копиране/сваляне на съдържанието в сайта.

1.4.4. Да използва сайта, за да получи неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи.

1.4.5. Да заобикаля или нарушава правилата за сигурност или за използване на предоставяното съдържание, използвани или прилагани от дадена функция на сайта.

1.4.6. Да използва вируси, роботи, софтуер или системи от подпрограми с цел вмешателство или опит за вмешателство в работата на сайта или използването на сайта от други лица.

1.4.7. Да публикува или въвежда неточна или подвеждаща информация, когато използва сайта.

1.4.8. Да се представя със самоличността на друго лице.

1.4.9. Да събира информация от други потребители с цел да я използва за изпращането на оферти или еквивалентни такива или да ги включва в услуги за разпращане на съобщения.

1.5. По отношение на писането и публикуването на Коментари и/или Отзиви, потребителя се съгласява:

1.5.1. Винаги да е учтив и да уважава останалите потребители.

1.5.2. Да не публикува Коментари и/или Отзиви, които нарушават правата на трети лица или правата на автора, и по-специално правата на интелектуална собственост.

1.5.3. Да не публикува Коментари и/или Отзиви, които биха могли да се считат за подбуждане или извършване на престъпления, разпространение на насилствени, обидни, вредни, омърсяващи, клеветнически, расистки или ревизионистични послания, одобряващи военни престъпления, свързани с продажбата на незаконни артикули и/или услуги, одобряващи тероризма, призоваващи към убийство или подстрекаващи към самоубийство, с порнографско или педофилско естество, накърняващи сигурността или интегритета на Държава или територия от всякакъв вид, без този списък да е изчерпателен;

1.5.4. Да не използва сайта за целите на публикуване на свой собствен уебсайт / лично приложение или за предаване на непоискани търговски съобщения (“спам”).

1.6. Публикуване на Коментари и/или Отзиви

1.6.1. Потребителят може да добавя Коментари и/или Отзиви на сайта.

1.6.2. Коментарите и/или Отзивите и информацията, които потребителя изпраща на сайта, могат да се видят от други потребители.

1.6.3. Всеки Коментар или Отзив, който не е в съответствие с Условията за ползване, ще бъде изтрит от модератор без предизвестие, без да се уведомява потребителя или да се търси разрешение от него.

1.6.4. Автора не носи отговорност за Коментарите и/или Отзивите, предоставени на сайта, и не дава никакви изрични или подразбиращи се гаранции по отношение на Коментарите и/или Отзивите.

1.6.5. Коментарите и Отзивите на потребителя са негова собственост и остават такава.

1.6.6. Потребителя гарантира, че притежава всички права върху свойте Коментари и Отзиви и по-специално, че те не нарушават правата на трети страни.

1.6.7. Коментарите и Отзивите, които потребителя подава онлайн, ще бъдат включени в базата данни на сайта, управлявана от автора.

1.7. Потребителят предоставя на Автора следните неизключителни авторски права върху свойте Коментари и Отзиви:

1.7.1. Правото да възпроизвежда, модифицира, адаптира, представя и превежда всички или част от Коментарите и Отзивите на всякакви настоящи или бъдещи записващи носители, и по-конкретно на сървъри или хард дискове, в какъвто и да било формат и използвайки каквито и да било познати или непознати към момента процеси или технологии, и по какъвто и да е начин на комуникация, по-специално Интернет, включително сайтове на трети страни, Интранет, печатен формат или печатни медии.

1.7.2. Правото да предоставя срещу заплащане или безвъзмездно подлицензии за правата, предоставени съгласно горепосочения лиценз, на трети лица по избор на Автора за действията, посочени по-горе.

1.7.3. Тези права се предоставят на Автора за всички търговски и нетърговски цели за целия период на приложимото авторско право към съответния момент и за в бъдеще по целия свят.

Като пример, Коментарите и Отзивите, оставени на сайта, е възможно да бъдат възпроизвеждани с псевдонима на Потребителя на сайтове на трети страни, с цел популяризиране на продукти или услуги на Автора.

1.8. Авторът си запазва правото да осъвременява (добавя, променя, премества и изтрива) съдържанието или части от него (вкл. цени, публикации, данни, услуги или друга информация, показана на или свързана с настоящия сайт), да коригира евентуални допуснати грешки, неточности и пропуски по всяко време без предизвестие.

 

  1. Ограничаване на отговорността

2.1. Пълното съдържание на сайта се предоставя “такова, каквото е”. Авторът е предприел всички необходими мерки да гарантира достоверността, истинността и пълнотата на информацията тук, както и отсъствието на подвеждащи данни. Въпреки това Авторът не гарантира точността и пълнотата на съдържанието в сайта.

2.2. Използването на сайта, както и действията, които Потребителят предприема вследствие на това, са отговорност изцяло на Потребителя.

2.3. При никакви обстоятелства Авторът, неговите партньори, доставчици, агенти или други трети лица, споменати на този сайт или участвали в неговото създаване, не носят отговорност за каквито и да са щети (в това число, но не само, преки, косвени, наказателни, специални, случайни, предизвикани, последващи вреди, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на дейността или други), причинени по какъвто и да е друг начин, свързани или произтекли от използването, невъзможността да бъде използван или липсата на достъп до сайта или на материал, публикуван в него, както и боравенето с него (в т.ч. технически проблеми, независимо от положените от Автора усилия) или на други сайтове, към които този сайт препраща, както и на други материали, информация, продукти или услуги, които се съдържат в някои от тези сайтове, независимо от основанието и липсата на предупреждение за евентуалното възникване на вреди и дори и когато Авторът е бил уведомен за вероятността от настъпване на подобни щети.

2.4. В случаите извън посочените тук, отговорността на Автора се ограничава до максимално допустимата степен, разрешена от законите на Република България.

2.5. Ползването на този сайт може да води до разходи от страна на Потребителя, като такси за доставка на Интернет връзка, мобилен достъп до Интернет и други. Доставчикът не дължи на Потребителя никакви суми във връзка с каквито и да са разходи за ползването на този сайт.

2.6. Авторът си запазва правото да модифицира, прекратява, временно спира или прекъсва по всяко време, по каквато и да е причина и по негово усмотрение, достъпа до целия или част от сайта, включително Съдържанието и Услугите, без предизвестие, в съответствие със законовите разпоредби. Не може да бъде подвеждан под отговорност при никакви обстоятелства, ако сайтът е неналичен. Освен това си запазва правото временно или окончателно да прекъсне достъпа до сайта, по-конкретно ако дейността, свързана със сайта, престане да се предлага.

2.7. В случай, че автора бъде подведен под отговорност за загуба, която не е предвидена в Условията за ползване, неговата отговорност се ограничава единствено до конкретните, действителни и преки загуби.

 

  1. Препратки (линкове)

3.1. Възможно е в сайта да има линкове към уебсайтове, източници или рекламодатели, които са собственост на трети страни. Авторът не наблюдава тези препратки в Сайта , тъй като те са предоставени само за улеснение на потребителите.

3.2. Използвайки препратките, Потребителят е наясно, че напуска този сайт. Авторът не носи отговорност за достъпа към тези външни сайтове, както и за тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, рекламите, продуктите или други материали, станали достъпни на или чрез тях. Авторът не носи отговорност за политиката относно защитата на личните данни или сигурността на тези сайтове. Ползването им е отговорност единствено на Потребителя. Потребителите следва да предявяват претенциите си към администратора или уебмастъра на съответния външен сайт.

3.3. Препратки от трети страници към сайта са допустими, ако са извършени в подходящ контекст. Ако са ви необходими уточнения за възможността да поставите препратка във вашия уеб сайт към страница от този сайт, моля, свържете се с Автора. Можете да се свържете на е-мейл: [email protected]

 

  1. Авторско право

4.1. Дизайнът, структурата и съдържанието на този уеб сайт са защитени с авторско право. Последните са собственост на Автора на Блогът на Nahuatl, който притежава изключителното право за ползването им. Всяко неоторизирано ползване на съдържанието е нарушение на авторски права или други законови разпоредби.

4.2. Потребителите нямат право да копират, публикуват, продават, променят или лицензират части или цялото Съдържание на този уеб сайт, както и да го използват с каквато и да е публична или търговска цел, освен като информация за популяризиране на услугите на Автора.

4.3. Този уеб сайт може да съдържа материали, названия или търговски марки, които са собственост на други компании, организации и сдружения, защитени от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

4.4. Изрично не се разрешава използването на каквото и да е Съдържание от сайта, освен по начин, който не противоречи на настоящите условия за ползване, без писменото разрешение на Автора.

4.5. Достъпът до този сайт както и до всяка част от съдържанието му не дава по никакъв начин право за ползване на интелектуалната собственост без предварителното писмено разрешение на Автора.

 

  1. Поверителност

5.1. Всички данни ще бъдат обработвани според Политиката за Личните Данни на този сайт. Те ще бъдат използвани единствено за целите, за които те са били събрани или получени, и няма да бъдат предоставяни на трети страни.

5.2. Лични или идентификационни данни няма да бъдат използвани с друга цел без изрично писмено съгласие от страна на Потребителя, освен в случаите, предвидени от закона. Авторът няма да ползва получената информация за изпращане на нежелани съобщения (спам).

5.3. Авторът не носи отговорност за личната идентифицираща информация, която Потребителят разкрива пред други сайтове чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на сайта.

5.4. Информацията, предоставяна от Потребителя при посещението на този сайт, се използва за отговаряне на отправените запитвания, за подобряване на сайта, за връзка с потребителите, за маркетингови и информационни цели, за приемане на заявки и изпращане на услуги до потребителите и др. По време на посещението на сайта, Авторът получава информация за броя на посетителите, IP адреса на Потребителя, датата и часа на посещението, източника на заявката и други данни, които може да ползва за целите на своята вътрешна статистика и системно администриране.

5.5. Авторът има право да променя политиката за личните данни както и настоящите условия за ползване на сайта по всяко време. Задължение на потребителя е да се запознава със Съдържанието и настъпилите промени в него. Датата на последна актуализация на тази страница е отбелязана в началото на условията за ползване на сайта.

 

 6. Как да се свържете с Автора на Блогът на Nahuatl

Този уебсайт се администрира от Емилия Петкова, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Борово, бл. 13А.

Можете да се свържете с Автора на емейл адрес: [email protected]

 

  1. Промени в условията

Автора си запазва правото да прави промени в тези Условия по всяко време по своя преценка. Автора може да уведоми потребителя предварително, но не е задължен, освен ако закон или друг нормативен акт изисква това. Потребителя трябва редовно да преглежда настоящите Условия. Продължаващото използване на сайта след публикуването на промени в тези Условия означава, че потребителя приема и е съгласен с тези промени.

 

  1. Други

 8.1. Местоположение, приложимо право

Автора не предоставя гаранции, че информацията на уеб сайта е подходяща или налична за ползване на други места извън Европа и достъпът до този уеб сайт от територии, на които той може да се окаже незаконен е забранен. Тези, които вземат решение да се свържат с този уеб сайт от други места, правят това по своя собствена инициатива и носят отговорност за спазването на приложимите местни закони.

 8.2. Нарушения и допълнителни политики

Автора си запазва правото да претендира всякакво обезщетение за нарушения на тези Условия за ползване, включително правото да блокира достъпа от определен интернет адрес до този уеб сайт.

 8.3. Използване на информация

Автора си запазва правото и Потребителя упълномощава Автора да използва и прехвърля цялата информация във връзка с използването на този уеб сайт, както и цялата предоставена от потребителя информация по всякакъв начин, който не противоречи на настоящите Условия за ползване и на приложимите закони.

 8.4. Приложимо законодателство, решаване на спорове

Потребителя се съгласява, че всеки спор, отнасящ се до този Уебсайт, се урежда чрез преговори, а когато съгласие не може да бъде постигнато в разумен срок, спорът се отнася за разрешаване до компетентния съд в гр. София съгласно българското законодателство.

 8.5. Цялостност на споразумението

Тези Условия представляват цялото споразумение между Потребителя и Автора по отношение на използването на този Уебсайт и Съдържание и заместват всички други предшестващи писмени или устни споразумения между Потребителя и Автора със същия предмет. Ако някоя от клаузите на тези Условия бъде обявена от съд за недействителна или неподлежаща на принудително изпълнение, тази клауза се променя или заличава до необходимата степен и се заменя с действителна клауза, която най-добре отразява намерението на страните, което се извлича от тези Условия, така че Условията да останат в максимална степен в сила. Всяко бездействие или забава от страна на Автора при упражняването (изцяло или частично) на някое от правата съгласно тези Условия няма да се тълкува като отказ от права или средствата за защита на Автора.

error: Съдържанието е защитено и подлежи на Copyright съобразно българското законодателство (ЗИС и ЗАПСП)! Опитващите се да копират съдържание оставят следи! Защитният софтуер ни изпраща вашите данни и локация.
Share This